rok szkolny 2019/2020

Historia szkoły... Misja szkoły Kierownicy i dyrektorzy szkoły. Współpraca z Radą Rodziców. Tekstowa podstrona

Historia szkoły...

Szkoła Podstawowa w Ślubowie ma za sobą bogatą sześćdziesięcioletnią historię. Przed drugą wojną światową, w budynku zajmowanym obecnie przez oddział przedszkolny, mieściła się niemiecka szkoła podstawowa.

            Powstanie szkoły polskiej na terenie Ślubowa wiąże się z rokiem 1945, jednakże nauka nie rozpoczęła się we wrześniu, ale dopiero na wiosnę 1946 roku. Od 1 marca 1946r. zatrudniono nauczyciela Jana Hryniewicza. Szkoła była czynna od 1 marca, jednak normalna nauka rozpoczęła się dopiero 11 marca.

            Na zakończenie roku szkolnego J. Hryniewicz napisał w sprawozdaniu: „Ze względu na to, że nauka rozpoczęła się dosyć późno (11 III 46) uczniowie w dalszym ciągu będą przerabiać materiał tych klas, od których zaczęli uczęszczać w marcu i faktyczne promowanie może nastąpić po przerobieniu materiału (przewiduję w grudniu b.r.), jednak już obecnie stwierdziłem, że niektórzy nie dadzą sobie rady z przerobieniem materiału, dlatego też uczniów nie klasyfikowałem”. Do czterech klas uczęszczało 56 uczniów, na koniec roku sklasyfikowano 50, z tego 46 promowano, a 4 nie promowano. J. Hryniewicz pisał: „Chcąc jak najintensywniej przeprowadzić w mojej szkole likwidację skutków wojny, starałem się w miarę możliwości przerobić (tak by dzieci jednak gruntownie opanowały) maksimum materiału. Udało się to w ten sposób, że mając do dyspozycji 33% roku szkolnego, przerobiłem we wszystkich klasach ponad 50% materiału, zaś w kl. I ponad 60%. Oprócz tego dla niepromowanych z kl. I zorganizowano w czasie wakacji komplet (pod kier. Nauczyciela), by te dzieci w miarę możliwości opanowały program. W szkole działało koło PCK, liczące 50 członków. Otrzymali z PCK w Górze po jednej sztuce ubranek i po kawałku mydła oraz apteczkę i 5 litrów tranu, który wypiły słabsze dzieci. We wrześniu i połowie października 1946 r. nastąpiła przerwa w nauce, gdyż zabrakło nauczyciela – J. Hryniewicz podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze. Dzieci uczyły się w szkole w Psarach. Dopiero od 15 października  1946r. zatrudniono Janinę Cyran (później Woś), która na długo związała swą karierę zawodową z tą szkoła. Wówczas licząca ok. 70 uczniów, w kolejnym roku ich liczba spadła do 50.

            1 października 1946t. obwód szkolny tworzyły miejscowości: Ślubów (Stubia lub Słubia), Szedziec (Siedzice) i Wierzowice (Wierzawice). Szkoła dysponowała dwoma pomieszczeniami o powierzchni 46,88 m² i 47,06 m² oraz korzystała z Sali gimnastycznej w niemieckiej restauracji (odległość 50 m, obecnie świetlica wiejska).

            W roku szkolnym 1948/49 obwód szkolny tworzyły nadal w/w miejscowości. W czterech klasach uczyło się 46 dzieci. W roku szkolnym 1949/50 obwód szkolny tworzą te same miejscowości, a w klasach I-V uczy się 60 dzieci. Nauczycielki to: Janina Woś (kierowniczka szkoły) i Urszula Gorzelna.

            W roku 1965 kierownikiem szkoły zostaje Aleksander Baran. Szkoła w tym okresie była szkołą siedmioklasową i korzystała z pomieszczeń dzisiejszego budynku dużej szkoły.

            Rok 1973 zapisał się w historii szkoły reorganizacją placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy. W związku z tą reorganizacją, zlikwidowano szkołę ośmioklasową w Ślubowie, a pozostały tylko klasy I – III, które zajęły budynek obecnego oddziału przedszkolnego. Kierownikiem punktu filialnego była Henryka Arendarczyk. Dalszą naukę starsi uczniowie kontynuowali w szkole nr 2 i nr 3 w Górze.

            W roku 1980 kierownikiem szkoły zostaje Alicja Sulikowska, a szkoła wraz z punktem filialnym w Szedźcu podlega administracyjnie pod Szkołę Podstawową nr 3 w Górze.

            W roku 1984 likwidacji ulega punkt filialny w Szedźcu, a w wyniku starań lokalnej społeczności w Ślubowie zaczyna funkcjonować ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny – opiekunem którego zostaje Czesława Bareła. W obecnej „dużej” szkole uczyły się dzieci z klas I-VIII. W roku szkolnym 1991/92 do „małej” szkoły przeniesiona zostaje klasa I, którą uczy Marta Baryluk.

            Rok 1992/93 to kolejne zmiany administracyjne. Do szkoły przyłączono szkołę w Wierzowicach Wielkich (będącą do tej pory punktem filialnym Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze), przy czym wierzowicka klasa „0” podlega administracyjnie Przedszkolu nr 1 w Górze, a uczy w niej Stanisława Szostak. Kierownikiem szkoły w Wierzowicach Wielkich jest Jan Teresiak, oprócz J. Teresiaka pracuje tam jeszcze Janina Teresiak.

             W budynku „małej” szkoły uczy się już wszystkie klasy I-III, zajmując trzy pomieszczenia. Oddział przedszkolny przeniesiony zostaje do przedszkola w Klodzie Wielkiej. W 1992/93 r. w jednym z pomieszczeń z budynku przedszkolnym, powstaje malutka salka komputerowa. Na tamte czasy było to wielkie osiągnięcie organizacyjne.

            Rok 1999 to kolejna reforma oświatowa. Następują także zmiany w naszej szkole, która staje się szkołą sześcioklasową. Wszyscy uczniowie uczą się już w dużym budynku. Likwidacji ulega punkt filialny w Wierzowicach Wielkich. Następują też duże zmiany w obwodzie szkolnym, który tworzą miejscowości: Szedziec, Kłoda Wielka, Kłoda Mała, Zawieście, Grabowno, Wierzowice Wielkie, Wierzowice Małe, Wieruszowie i oczywiście Ślubów, a od roku 2001/02 obwód poszerzony zostaje o miejscowość Bronów. W tym samym roku szkoła nasza przejmuje również przedszkole z Kłody Wielkiej i w „małej” szkole powstaje oddział przedszkolny, szkoła zaś zmienia nazwę na Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie.